Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Podmínky chovnosti

Podmínky chovnosti
-------------------------------------------------------------------------------

 1. RTG 
 2. Výstava 
 3. Všestranná zkouška z výkonu 1. stupně
 4. DNA
 5. Bonitace - není povinná
   

Specifické podmínky chovnosti - příloha chovatelského řádu ČKNO

Schváleno předsednictvem ČKNO 7.5.08:
Pro splnění podmínek chovnosti se uznávají :

 

 Výstavy
- pořádané ČKNO, německé a rakouské
- posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO.
- výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě dospívajících, pracovní a od 1.1.2009 i ve třídě mladých.
Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní.

 RTG
- ČR – max. II. Stupeň
- SRN, Rakousko - výsledek „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen)
- musí být zapsáno v PP
Uznává se nejlepší hodnocení, za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřazen.

Zkoušky z výkonu
- ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška nejméně I. stupně ZVV, SchH, IPO
- mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN,Rakouska a SR (!! zkouška může být uznána pouze při posouzení rozhodčím ČKS, MSKS, SV nebo ZŠK !!

Bonitace
- importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importováni.
- uznává se i bonitace provedená v SRN a Rakousku českým majitelem.

 

DNA
- Od 1.1.2009 musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek krve pro určení identity (DNA)
- musí být zapsáno v PP

31.1.09 schválilo předsednictvo ČKNO metodiku postupu při odběru, vyšetření a zápisu DNA, jako jedné z podmínek chovnosti.
4.3.09 projednalo předsednictvo ČKNO aktualizaci metodiky postupu při odběru, vyšetření a zápisu DNA. Po jednání s laboratoří Genservice, bylo přístoupeno ke zjednodušení způsobu žádání o vyšetření a následném zápisu. Změna spočívá v tom, že si žadatel nevybírá mezi dvěma variantami vyšetření. Laboratoř po vyšetření automaticky potvrdí buď samotný profil DNA, nebo současně i parentitu (rodičovství). Parentitu potvrdí laboratoř v případě, že rodiče vyšetřovaného jedince již sami vyšetřeni laboratoří na profil DNA byli. Vyšetření na profil DNA a současné potvrzení parentity se rozumí jako jedno vyšetření, tedy za jednu smluvenou cenu.

DNA

Metodika postupu pro uznání jedné z podmínek chovnosti.

 

 • Od 1.1.09 je podmínkou u nově zařazených zvířat do chovu potvrzený odběr vzorku krve pro určení identity DNA v průkazu původu psa (feny) – usnesení konference z 16.2.2008
 • Pro odběr krve a následné zaslání k analýze a archivaci na SV do Německa jsou nasmlouvány následující pracoviště:

1. Chotěboř  MVDr. Otakar Meloun Nad Hliništěm 271,
2. Český Brod  MVDr. Otakar Novák Klučovská 128,
3. Krchleby  MVDr. Milan Decker Krchleby 44,
4. Kroměříž  MVDr. Karel Chvátal Kojetínská 1347,
5. Hulín MVDr. Tomáš Žák Zahradní 897/5,

Lékař zasílá vzorek do laboratoře v Německu. Po výzvě a úhradě obdržené faktury posílá majitel PP k zápisu na SV. Zápis „DNA“(uložení profilu jedince do databáze), „DNA gpr.“ (rodiče potvrzeni dle PP).

pozn.:Aktuální výše poplatku za analýzu je 57 Euro + bankovní poplatek

 

 • Předsednictvo ČKNO rozhodlo připravit dostupnější a ekonomičtější variantu zřízením české databáze DNA (viz. níže).
 • Pro podmínky chovnosti platí obě varianty.
 • Databáze SV a ČR nejsou zatím vzájemně provázány.
 • Povinnost odběru platí pouze u nově zařazovaných zvířat do chovu. Na jedince již chovné se podmínka nevztahuje. Po 1.1.09 musí u kontrolovaného a registrovaného chovu jedinec splňovat podmínky v den prvního krytí (nakrytí).
 • Na bonitaci předkládá majitel jedince originál průkazu původu s potvrzeným zápisem o analýze
 • Českou databázi DNA a služby spojené s vyhodnocením a archivací DNA smluvně zajišťuje akreditovaná laboratoř molekulární genetiky:
  GENSERVICE, s.r.o. Palackého 1 - 3, 612 42 BRNO (areál Veterinární a farmaceutická univerzity)
  tel.:+420541562186    +420541562186    +420541562186      +420541562186

   
 • Biologickým materiálem je pro potřebu analýzy výtěr bukální sliznice – z tlamy ( příloha č.1)
 • Distribucí odběrových kartáčků jsou pověřeni poradci chovu ČKNO.
 • Vzorek může odebrat buď přímo laboratoř GENSERVICE (dále jen laboratoř), nebo osoba pověřená ČKNO.
 • Osobou pověřenou se, v tomto případě, rozumí rozhodčí exteriéru NO, nebo poradci chovu ČKNO, případně vet.lékař. Ti potvrzují podpisem legitimitu odběru včetně identifikace jedince do protokolu odběru (příloha č.2). Vet.lékař opatřuje protokol navíc razítkem. Protokol se vyhotovuje 3x. Jeden si ponechává majitel, druhý zůstává osobě pověřené odběrem a třetí se přikládá ke vzorku.
 • Vzorek jedince u kterého nelze při odběru potvrdit identifikace (tet.číslo, čip – srovnání s PP) nemůže být k analýze zaslán.
 • Odebraný vzorek zasílá majitel doporučeně současně s PP, protokolem o odběru a žádankou o vyšetření na adresu laboratoře.
 • Na základě analýzy zaslaného vzorku potvrzuje laboratoř:

 

a) Individuální identifikaci (profil DNA) - zapsáno do PP jako „DNA(CZ)

b) Individuální identifikaci (profil DNA) + ověřené rodičovství (parentitu)- zapsáno do PP jako „DNA(CZ) gpf.“

Laboratoř automaticky potvrdí rodičovství (parentitu) a to v případě, že již byli oba rodiče vyšetřeni laboratoří na profil DNA.

Po provedené analýze vyzve laboratoř majitele jedince k úhradě služby a po úhradě zasílá laboratoř majiteli „Osvědčení o genetickém typu psa“ a PP se zápisem o provedení analýzy.Sjednaná cena za vyšetření je 700,- Kč.V případě, že vyšetření jedince na parentitu nepotvrdí rodičovství, informuje laboratoř o této skutečnosti vedení klubu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plnochrupost

Usnesením rady KNO ze dne 11.prosince  2004 byla schválena možnost  potvrzení plnochruposti – rozhodčí exterieru je na základě žádosti majitele oprávněn potvrdit u psa plnochrupost, na výstavě pořádané KNO, do PP,  stáří psa min. 12 měsíců, usnesení  platí

od 1.1.2005, schváleno Radou KNO

 

Toto usnesení však nenahrazuje ustanovení chovatelských směrnic KNO , které stanoví,jakým způsobem lze plnochrupost jedinci přiznat . Jedná se pouze o potvrzení, ke kterému bude možno přihlédnout v případě, že bude otázka plnochruposti daného jedince projednávána .

( Výpis z chovatelského řádu KNO , čl. 4, odst  4.2.4. Potomci psů uvedených v bodě 4.2.4. nemohou být zapsáni do plemenné knihy. Nedostatky v chrupu: chybění jiných nebo více než: 2xM3,1xP1+1xM3,  2xP1. Výjimky tvoří pouze ti psi, u nichž se dá původní existence  zubu či zubů prokázat a je potvrzena v průkazu původu psa. V tomto případě je nutno doložit rtg snímek zhotovený za přítomnosti přísl. PCH na vet. zařízení. Po projednání a schválení  PKNO nebo Radou KNO možno provést PK zápis do PP.


Novinka ze dne 24.7.2015 - MVDr Fichtel již nadále nebude vyhodnocovat ztráty zubů.

 

RTG DKK na výstavách a bonitacích

   Podmínkou zadání známky výborné je kromě splněné všestranné zkoušky i  zapsaný výsledek  RTG DKK kyčelních kloubů s max. II. stupněm , v průkazu původu jedince . Jedinci, který nemá proveden záznam o výsledku v originálu průkazu původu, nelze známku výborný zadat .

   Stejné ustanovení platí i pro bonitace, jedince, který nemá proveden záznam o výsledku v originálu průkazu původu, nelze posoudit .

 

Přetetování                

Přetetování je možno uskutečnit za předpokladu splnění následujících podmínek :
 
Majitel jedince ( psa – feny ) NO zašle na plemennou knihu požadavek na přetetování.
 
Žadatel obdrží souhlas zasláním následujícího  pokynu:
 
Plemenná kniha souhlasí s přetetováním  ( např. Frama z Kon-Ti-ky ) za splnění následujících podmínek :
 
1.       Pes ( fena ) bude přetetován (a) do levého ucha  správným tetovacím číslem dle originálu průkazu původu.
2.      Přetetování musí být přítomna osoba ( chovatel, poradce chovu nebo funkcionář KNO nebo ZKO ) , která potvrdí identitu jedince dle PP na tetovacím pásku  v místě podpisu chovatele,
  Vždy je nutno uvést čitelně i jméno a funkci osoby.
3.      Tetovač vyplní přiložený tetovací pásek jako doklad o tetování .
 

 

Po provedeném přetetování zašle majitel jedince tetovací pásek a spolu s průkazem původu na adresu :
 
           Plemenná kniha ČKS , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
 
Plemenná kniha provede na zadní stranu průkazu  původu záznam o přetetování do levého ucha a  současně i záznam v databázi plemenné knihy .
 Následně vrátí originál PP odesilateli. 

TOPlist